23 stycznia 2023

Szkolenia BHP dla zleceniobiorców

 

 

Kodeks Pracy chroni pracowników, a więc osoby zatrudnione na umowę o pracę.  Oni mają ustawowo przyznane prawa i obowiązki, a więc między innymi pakiet szkoleń dotyczących BHP (szkolenia wstępne na początku pracy a następnie szkolenia okresowe). Ale co z osobami zatrudnionymi na umowy cywilno-prawne takiej jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło? Oni przecież nie są pracownikami i nie podlegają bezpośrednio pod te same regulacje prawne, jak w przypadku pracowników. Wielu pracodawców uważa, że szkolenia BHP można pominąć, co oczywiście jest błędem, który ciągnie za sobą daleko idące konsekwencje.

 

Stanowisko Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy (GNP/426/4560-364/07/PE) również nie pozostawia wątpliwości w tej kwestii – szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy a także badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy są niezbędne -„Jeżeli rodzaj wykonywanej pracy, stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy lub przebiegiem procesów jest tak znaczny, że wskazane jest, aby nawet do doraźnego wykonywania tych prac lub przebywania w tych warunkach były dopuszczane wyłącznie osoby fizyczne mające odpowiedni stan zdrowia i przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, to pracodawca lub inny podmiot organizujący pracę może wymagać od osoby, z którą zawiera umowę cywilnoprawną (będącą podstawą wykonywania pracy przez samozatrudniającego), poddania się badaniu lekarskiemu lub szkoleniu w zakresie BHP. Wówczas osoba ta ma na podstawie art. 211 kp obowiązek odbyć szkolenie i poddać się badaniom lekarskim”.

 

Brak szkolenia wstępnego generuje dodatkowe koszty.

 

Niestety nikt nie sprecyzował znacznego stopnia zagrożenia, ale działania PIP wskazują, że szkolenia wstępne dla zatrudnionych na umowy cywilno-prawne należy mieć. Do sądu trafiały wnioski o ukaranie pracodawców, którzy nie zapewnili szkoleń BHP osobom pracującym na umowę zlecenie min. w punkcie gastronomicznym, produkcji,  przy obsługach maszyn, a co w konsekwencji doprowadziło do wypadków w zakładach pracy. W takim przypadku do kosztów dochodzi również kwota odszkodowania dla osób poszkodowanych idąca w dziesiątki tysięcy złotych.

 

Ponadto należy pochylić się tutaj nad praktycznym aspektem posiadania szkoleń BHP przez wszystkich zatrudnionych.

Dużo trudniej jest wprowadzić zasady, których przestrzeganie dotyczy tylko część załogi (tych zatrudnionych na umowę o pracę) a pozostali ich nie znają i nie rozumieją potrzeby ich przestrzegania.  Brak tej świadomości to główny powód powstawania sytuacji potencjalnie wypadkowych lub samych wypadków.  Im więcej osób uchyla się od stosowania zasad BHP, tym większe prawdopodobieństwo powstania wypadku i większych kosztów dla firmy.

Ponad to brak jednolitego podejścia do zasad BHP w firmie będzie prowadzić do obniżenia kultury BHP. Pojawią się konflikty, negatywne emocje, ogólne rozluźnienie, a więc zmniejszy się efektywność, a koszty pracy znacznie wzrosną (koszty sądowe, odszkodowania, mandaty, wysokość składki wypadkowej itp.).

Warto tutaj wspomnieć, że warunki umów cywilno-prawnych są ustalane indywidualnie przez strony umowy, więc strony mogą przyjąć, że koszty szkoleń BHP czy badań lekarskich ponosi zleceniobiorca lub przyjmujący zamówienie.

 

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest więc wprowadzenie szkoleń BHP dla wszystkich pracowników bez względu na formę zatrudnienia. 

Podniesiemy w ten sposób poziom samoświadomości BHP, zmniejszymy ilość wypadków i zagrożeń, a jednocześnie zmniejszymy koszty, a zwiększymy efektywność pracy.

 

FHU BIG WORLD

Marcin Cyba

 

ul. Gródek 22

43-600 Jaworzno

 biuro@bhpjaworzno.pl

 +48 784 647 102

 

Nasza oferta

 

• obsługa BHP

• szkolenia wstępne i okresowe

• dokumentacja BHP

• audyt BHP

• postepowanie powypadkowe