05 stycznia 2023

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest: FHU Big World Marcin Cyba ul. Gródek 22, 43-600 Jaworzno, NIP: 6321720385, biuro@bhpjaworzno.pl, tel. +48 784647102 .

 2. Administrator sprawuje ochronę danych osobowych we własnym zakresie.

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.

4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dotyczące procesu/usługi/projektu.

5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT, dostawcy usług księgowych.

6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania danych.

 7. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

8. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

10. Udostępnione przez Ciebie dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.

12. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

FHU BIG WORLD

Marcin Cyba

 

ul. Gródek 22

43-600 Jaworzno

 biuro@bhpjaworzno.pl

 +48 784 647 102

 

Nasza oferta

 

• obsługa BHP

• szkolenia wstępne i okresowe

• dokumentacja BHP

• audyt BHP

• postepowanie powypadkowe