13 lutego 2023

Instrukcja BHP - co to jest?

Prawo Polskie określiło wymagania co do Instrukcję BHP w swoich przepisach a przede wszystkim w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r w sprawie ogolnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz.
1650 z późn. zm.): § 41.1. Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
1. stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
2. obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
3. postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
4. udzielania pierwszej pomocy.

§ 41.2. Instrukcje, o których mowa w ust. 1, powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.

 

Czy Instrukcje BHP powinny być podpisane?


Instrukcje BHP umieszczać powinno się w łatwo dostępnym dla pracownika miejscu, a każdy pracownik powinien zapoznać się z instrukcjami maszyn, urządzeń wykorzystywanych na stanowisku pracy na którym jest zatrudniony. Ponadto zapoznawszy się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, pracownik
zobowiązany jest potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem. Zostało to uregulowane prawnie w: art. 2374 Kodeksu Pracy
§ 1. Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.
§ 3. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Co powinna zawierać instrukcja BHP

 

 INSTRUKCJA BHP, która określa najważniejsze aspekty mające wpływ na bezpieczeństwo podczas wykonywanej pracy, powinna być zbudowana według
określonego schematu:
- czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
- zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
- czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz
- zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

 

Rodzaje instrukcji BHP


Instrukcje możemy sklasyfikować jako:

- instrukcje ogólne BHP, (np. instrukcja poruszania się po zakładzie, transportu wewnątrzzakładowego);
- instrukcje stanowiskowe BHP, (np. instrukcja BHP na stanowisku hydraulika, spawacza, fryzjera itp.);
- instrukcje na wypadek awarii, (np. instrukcja postępowania w razie pożaru);
- instrukcje BHP podczas pracy (z maszyną, produktem chemicznym, narzędziem itp.).
Bardzo ważną rzeczą jest to by INSTRUKCJA BHP była zrozumiała dla pracownika zatem musi ona być napisana językiem prostym i przystępnym. Używanie skomplikowanego słownictwa nie będzie zachęcało do przeczytania jej przez pracowników.

 

FHU BIG WORLD

Marcin Cyba

 

ul. Gródek 22

43-600 Jaworzno

 biuro@bhpjaworzno.pl

 +48 784 647 102

 

Nasza oferta

 

• obsługa BHP

• szkolenia wstępne i okresowe

• dokumentacja BHP

• audyt BHP

• postepowanie powypadkowe