30 stycznia 2023

IBWR – instrukcja bezpiecznego wykonania robót

Jest to jeden z podstawowych (obok dokumentu BIOZ) dokumentów
wymaganych przy pracach budowlanych. Obowiązek sporządzania tego
dokumentu oraz zapoznania z nim pracowników nakłada
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych.


Co to jest IBWR?


IBWR jest rozszerzeniem planu BIOZ (plan Bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia), który jest podstawowym dokumentem mówiącym o
zapobieganiu powstawania zagrożeń na całym etapie inwestycji.

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót jest opracowywana dla
ujednolicenia i usystematyzowania wszystkich zasad bezpieczeństwa,
jakie będą stosowane na poszczególnych etapach przeprowadzania
prac. Dlatego bardzo ważne jest zawarcie w niej nie tylko wszystkich
etapów zadań, ale również sprzęt jakim będzie pracowała dana ekipa
budowlana, wszelkie czynniki niebezpieczne i zabezpieczenia
zmniejszające ryzyko powstania sytuacji zagrożenia.

 

Kto sporządza IBWR?


Ten obowiązek spoczywa na wykonawcy robót, a więc na kierowniku
robót lub pracodawcy, którego zespół będzie faktycznie wykonywał
pracę.
W praktyce oznacza to, że każda firma wykonująca pracę na inwestycji
gdzie jest nadrzędny dokument czyli BIOZ, taką Instrukcję musi
sporządzić, a następnie się do niej stosować.


Dlaczego BHP-owiec nie sporządza IBWR?


BHP-owiec może pomóc w sporządzeniu tego dokumentu (często jego
udział w tworzeniu tego typu dokumentacji jest niezbędny ze względu na
ilość czynników stwarzających zagrożenie oraz sposobów ich eliminacji),
ale zarówno kolejność, jak i sposób prowadzenia prac najlepiej określi
specjalista w tej dziedzinie jakim jest właściciel firmy lub kierownik robót,
który będzie nadzorował dany kontrakt. Dlatego IBWR jest dokumentem,
który tworzony jest przez zespół osób do tego powołany, w tym kierownik

odpowiedzialny za prowadzenie robót oraz specjalista/inspektor ds.
BHP.

Czy można zmienić IBWR w trakcje trwania prac?
Zdążają się sytuacje, że w trakcie prac pojawi się pomysł zmiany
sposobu wykonania prac np. zamiast prac na rusztowaniu będziemy
chcieli pracować z wykorzystaniem zwyżki – wówczas musimy dokonać
tzw. „rewizji IBWR” i nanieść wszelkie zmiany dotyczące zarówno
etapów prac, ich zagrożeń jak i ich niwelowania.
Instrukcja bezpiecznego wykonania prac często jest akceptowana
zarówno przez generalnego wykonawcę jak i również przez inwestora, i
mogą oni wnieść poprawki i zastrzeżenia do tego dokumentu.

 

Należy również podkreślić, ze IBWR jest dokumentem, z którym musi
zostać zaznajomiony KAŻDY pracownik wykonujący dane prace
budowlane, przed ich rozpoczęciem. Dlatego warto na końcu dokumentu
umieścić tabelę, w której będą się podpisywać pracownicy którzy zostali
zapoznani z tym dokumentem.

 

Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z konsekwencjami prawnymi
(głównie dla kierownika robót, brygadzisty lub innej osoby kierującej
pracownikami):
1. Art. 220§ 1  kodeksu karnego -  Kto, będąc odpowiedzialny za
bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd
obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie
niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Art. 283 Kodeksu Pracy - Kto, będąc odpowiedzialnym za stan
bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub
innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł
do 30 000 zł. 

 

Dlaczego IBWR należy tworzyć samodzielnie?


Na rynku coraz częściej pojawiają się gotowe IBWR dla różnych prac
budowlanych stanowiące gotowy dokument do pobrania i podpisania.
Należy jednak się zastanowić, czy ten dokument na pewno
odzwierciedla zarówno zakres jak i sposoby wykonania tych prac, czy
wszystkie ujęte środki ochrony są w naszym zasięgu, czy też korzystamy
z bardziej zaawansowanych rozwiązań. Czy nasi pracownicy maja
wszystkie potrzebne uprawnienia itd.
Często zdarza się, że generalny Wykonawca, lub Inwestor wstrzymują
prace, ponieważ ich sposób wykonania różni się od przedstawionej
IBWR, a jeśli zdarzy się wypadek, wówczas ilość problemów się mnoży
w nieskończoność.
Warto się zastanowić, czy nie mniejszy koszt stanowi pochylenie się nad
tym dokumentem i stworzenie go zgodnie ze stanem faktycznym.

 

FHU BIG WORLD

Marcin Cyba

 

ul. Gródek 22

43-600 Jaworzno

 biuro@bhpjaworzno.pl

 +48 784 647 102

 

Nasza oferta

 

• obsługa BHP

• szkolenia wstępne i okresowe

• dokumentacja BHP

• audyt BHP

• postepowanie powypadkowe